ข้อตกลงการให้บริการ

วิธีการให้บริการ

  1. หากท่านสนใจในบริการใดของเราก็ตาม สามารถ ติดต่อเรา เพื่อทำการคุยรายละเอียดงานได้ตลอดเวลา
  2. ราคาจะเป็นไปตามที่ท่านตกลงเลือกแพคเกจ หรือ เป็นไปตามที่เราได้ทำการประเมิณจากรายละเอียดของงานในข้อที่ 1
  3. ท่านจะต้องทำการชำระเงินค่ามัดจำ จำนวนครึ่งหนึ่งของค่าบริการทั้งหมดก่อนการเริ่มงานทุกกรณี
  4. เราจะส่งงานฉบับแรกให้ท่านในบางกรณี อาจมีได้หลายชิ้นงาน เพื่อให้ท่านได้ตัดสินใจเลือกงานที่ดีที่สุด
  5. พัฒนาต่อจากแบบที่ท่านได้เลือก หรือแสดงความคิดเห็นเอาไว้ตามข้อที่ 4 และจะทยอยส่งแบบให้ท่านเพื่อปรับแก้เป็นระยะๆจนแบบเสร็จสมบูรณ์
  6. เราจะทำการส่งมอบงานฉบับสมบูรณ์ให้ท่านภายหลังท่านทำการชำระเงินจำนวนที่เหลือครบจำนวน

เงื่อนไขการให้บริการ

  1. เราจะเริ่มทำงานใดๆก็ตามหลังจากท่านได้ทำการชำระเงินค่ามัดจำเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านนั้น
  2. เมื่อท่านได้ยินยอมให้เราดำเนินงานต่อจากฉบับร่างได้ถือว่าท่านตกลงให้เราทำงานจนเสร็จสมบูรณ์และจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจำทุกกรณีจากนี้ไป
  3. แม้ว่าท่านจะได้ชำระค่ามัดจำแล้วแต่แบบที่เราส่งให้ท่านจะมีลายน้ำหรือมีข้อความบนรูปภาพเพื่อป้องกันสิทธิการนำไปใช้ และรายน้ำนี้จะถูกลบให้หลังจากงานเสร็จสมบูรณ์ และได้ทำการชำระเงินจนครบจำนวน
  4. การแก้ไขงานจะเป็นไปตามแพคเกจราคาที่ท่านได้เลือกเอาไว้หรือเป็นไปตามที่ตกลงกันก่อนเริ่มงานเท่านั้น